بررسی روند چند پارامتر اقلیمی در ایستگاه اصفهان طی سال‌های 1951 تا 2005

علیرضا محمودی؛ عبدالرسول زارعی؛ احسان بیژن زاده

دوره 36، 77-76 ، فروردین 1391، ، صفحه 29-36

چکیده
  تغییر اقلیم جهانی و گرمایش جهانی از مسائل مهم زیست محیطی است که در سال‌های اخیر مطالعات زیادی بر روی آن صورت گرفته است. این موضوع به دلیل اثرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی آن از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که فعالیت‌های انسانی مانند کشاورزی، صنایع و مانند آن بر مبنای ثبات و پایداری تغییر اقلیم هستند. با توجه به اهمیت موضوع، تغییر ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی قابلیت انتشار حرارتی خاک در دو حالت دماهای بالای صفر و زیرصفر تحت شرایط رطوبتی مختلف*

علی خلیلی؛ حسن رحیمی؛ یونس خوشخو؛ پرویز ایران نژاد

دوره 34، 71-70 ، مهر 1389، ، صفحه 17-22

چکیده
  قابلیت انتشار حرارتی خاک (α) یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حرارتی آن است که در علوم کشاورزی، مهندسی و خرد اقلیم شناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. حالت آب در خاک به لحاظ وقوع یخبندان یا عدم وقوع آن، جزء اثرگذارترین عوامل روی تغییرات α در خاک به حساب می‌آید. بر این اساس در این تحقیق به بررسی تغییرات α تحت شرایط متغیر رطوبت ...  بیشتر