تحلیل زمانی- مکانی شدت خشکسالی در دوره‌های آتی تحت ﺗﺄثیر تغییر اقلیم با استفاده از مدل (CGCM3) در استان اصفهان

سحر زیرک زاده؛ جواد بذرافشان

دوره 37، 83-82 ، مهر 1392، ، صفحه 59-72

چکیده
  طبق مطالعات مرکز پیش‌بینی و تحقیقات اقلیم هدلی در قرن 21 به دلیل گرمایش جهانی، خشکسالی‌های فراگیر و شدید، زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر کره زمین را تهدید خواهد نمود. از آنجا که خشکسالی، بخش‌های مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، لذا پایش و ارزیابی این بلیه در آینده به منظور برنامه‌ریزی صحیح، امری ضروری است. در این تحقیق، شدت خشکسالی ...  بیشتر

بررسی روند چند پارامتر اقلیمی در ایستگاه اصفهان طی سال‌های 1951 تا 2005

علیرضا محمودی؛ عبدالرسول زارعی؛ احسان بیژن زاده

دوره 36، 77-76 ، فروردین 1391، ، صفحه 29-36

چکیده
  تغییر اقلیم جهانی و گرمایش جهانی از مسائل مهم زیست محیطی است که در سال‌های اخیر مطالعات زیادی بر روی آن صورت گرفته است. این موضوع به دلیل اثرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی آن از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که فعالیت‌های انسانی مانند کشاورزی، صنایع و مانند آن بر مبنای ثبات و پایداری تغییر اقلیم هستند. با توجه به اهمیت موضوع، تغییر ...  بیشتر