سازمان هواشناسی جهانی در حال حاضر
دوره 1، شماره 12 ، اسفند 1339، ، صفحه 10-17

چکیده
  زمینه و اساس کار هواشناسی بین المللی را یا سیستم دیده بانی متحدالشکل و عمومی تشکیل می هد . برای اینکه دیده بانی های هواشناسی که در یک زمان واحد در سراسر دنیا انجام میگردد برای تشکیلات مختلفه که در سراسر دنیا پراکنده است قابل استفاده باشد بایستی نوع دیده بانی در تمام دنیا یکنواخت و یکسان بوده و صورت مخابره اطلاعات نیز یکنوع باشد بنحوی ...  بیشتر