هواشناسی
تاریخچه هواشناسی
دوره 1، شماره 12 ، اسفند 1339، ، صفحه 3-5

چکیده
  اولین کنگره روسای هواشناسی کشورها در سال 1879بوجود آمد .از این تاریخ تا هفتاد سال بعد تشکیلات هواشناسی در کشورها با وضع منظامی پیشرفت نمود وخصوصا هواشناسی هواپیمائی و هواشناسی کشاورزی ترقیات قابل ملاحطه نمود .  بیشتر