تجزیه و تحلیل آماری یخبندان‌های کشاورزی شهر کاشان

فاطمه بشیریان؛ حجت الله یزدان پناه؛ مرضیه مجدبرزکی

دوره 41، 98-99 ، مهر 1396، ، صفحه 37-48

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2017.51897

چکیده
  سرما و یخبندان از فاکتورهای مهم محدودکننده توزیع و تولید در گیاهان هستند که به سبب آسیب­های ناشی از آن­ها، هر ساله پتانسیل تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و باغی در مناطق آسیب­پذیر کشور کاهش می­یابد. هدف از انجام این پژوهش تحلیل آماری یخبندان‌های شهر کاشان، میزان تأثیر آن‌ها روی محصولات کشاورزی و در پایان با توجه به نتایج ...  بیشتر