هواشناسی
سازمان هواشناسی جهانی در آینده
دوره 1، شماره 12 ، اسفند 1339، ، صفحه 18-21

چکیده
  آنچه تاحال گفته شد مختصری بود از تشکیلات و مسئولیت سازمان هواشناسی جهانی تا سال ۱۹۹۰ اما پرتاب قمرهای مصنوعی به فضا برای بررسیهای هواشناسی در اوایل سال جاری و استفاده از موشک ها نشان داد که نحوه فعالیت هواشناسی در آینده و مسئولیت سازمان آن با آنچه در گذشته دیدیم تفاوت فاحشی خواهد داشت . برای روشن شدن مطلب به این نکته توجه فرمائید: ازده ...  بیشتر