بررسی روند تغییرات دمای سالانه، فصلی و ماهانه حوضه کارون بزرگ با استفاده از روش TFPW-MK

سجاد شاکریان؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد؛ حامد نقوی

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.156227.1116

چکیده
  دما از پارامترهای کلیدی موثر بر اقلیم به شمار رفته و تغییرات آن می‌تواند ساختار آب و هوای منطقه‌‌ای را دگرگون سازد. نظر به تاثیرات مستقیم دمای محیطی بر منابع آب، بررسی روند دما در مقیاس‌های مختلف زمانی و مکانی می‌تواند بخش بزرگی از تحقیقات اقلیم‌‌شناسی و مدیریت منابع آب را به خود اختصاص دهد. در این تحقیق روند تغییرات میانگین دمای ...  بیشتر

اقلیم شناسی
واکاوی روند تغییرات الگوی دمای ساعتی فصل سرد ایران بعنوان شناسه‌ای از تغییرات اقلیمی

حمزه احمدی

دوره 43، 104-105 ، فروردین 1398، ، صفحه 88-100

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.135677.1095

چکیده
  در میان شاخص‌های اصلی آب و هوا، دمای هوا مهم‌ترین سنجه‌ای است که می‌تواند در آشکارسازی اثرات تغییر اقلیم نقش آفرینی کند. در این تحقیق با رهیافتی آماری – تحلیلی روند تغییرات دمای ساعتی در ایران واکاوی شد. پایگاه داده‌ای با حجم 3252800 رکورد ساعتی دما، برای 28 ایستگاه سینوپتیکی در فصل سرد سال، در بازه‌ی زمانی 30 ساله از 1985 تا 2014 تنظیم ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل آماری یخبندان‌های کشاورزی شهر کاشان

فاطمه بشیریان؛ حجت الله یزدان پناه؛ مرضیه مجدبرزکی

دوره 41، 98-99 ، مهر 1396، ، صفحه 37-48

https://doi.org/10.30467/nivar.2017.51897

چکیده
  سرما و یخبندان از فاکتورهای مهم محدودکننده توزیع و تولید در گیاهان هستند که به سبب آسیب­های ناشی از آن­ها، هر ساله پتانسیل تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و باغی در مناطق آسیب­پذیر کشور کاهش می­یابد. هدف از انجام این پژوهش تحلیل آماری یخبندان‌های شهر کاشان، میزان تأثیر آن‌ها روی محصولات کشاورزی و در پایان با توجه به نتایج ...  بیشتر

بررسی روند تغییرات پارامتر دما در ایستگاه شهرکرد

زینب احمدی مقدم؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی

دوره 41، 98-99 ، مهر 1396، ، صفحه 73-82

https://doi.org/10.30467/nivar.2017.51907

چکیده
  دراین پژوهش روند  دماهای بیشینه، کمینه و متوسط درایستگاه شهرکرد در دوره زمانی 1392-1363بررسی شده‌است. این ایستگاه در سال 1381 به محل فرودگاه شهرکرد تغییر مکان داده شد که از لحاظ استقرار دارای جابه‌جایی ناچیزی بود. معنی‌داری روند دما با مقایسه میانگین دو نیمه متوالی، آزمون من-کندال و آزمون گرافیکی من-کندال و تحلیل روند در مقیاس ماهانه، ...  بیشتر

آشکارسازی روند تغییرات دما و بارش سالانه و فصلی تهران طی دوره 1984-2014

نگین بینش؛ محمدحسین نیک سخن؛ امین سارنگ

دوره 41، 96-97 ، فروردین 1396، ، صفحه 36-45

https://doi.org/10.30467/nivar.2017.45153

چکیده
  فرایند تغییر اقلیم، به ویژه تغییر دو کمّیت مهم دما و بارندگی از مهمترین مباحث مطرح در علوم محیطی است. هدف از این پژوهش، بررسی تغییرات دما و بارش ایستگاه هواشناسی همدید (سینوپتیک) تهران (مهرآباد) و مطالعه انحراف احتمالی آن از حالت نرمال می‌باشد. بدین منظور، پس از گردآوری داده‌های ماهانه بارش و دما و بررسی کیفیت و همگنی آنها، با استفاده ...  بیشتر

هواشناسی
واکاوی مکانی زمانی روند شاخص گرمایش و سرمایش ماهانه در ایران

رضا ابراهیمی؛ کمال امیدوار؛ مریم ملک میرزایی

دوره 40، 94-95 ، مهر 1395، ، صفحه 25-34

https://doi.org/10.30467/nivar.2016.42613

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تغییرات فضایی درجه روزهای نیازگرمایش و سرمایش ماهانه ایران است. نخست داده های میانگین دمای روزانه از پایگاه داده های اسفزاری[1] استخراج گردید. این پایگاه داده شامل میانگین روزانه دما ازسال 1/1/1340تا 29/12/1383 بر روی یاخته هایی به ابعاد 15×15 کیلومتر در سراسر کشور است. به این ترتیب ماتریسی به ابعاد 7187×15996 به دست آمد ...  بیشتر

هواشناسی
تحلیل روند سری زمانی دمای روز و شب در ایستگاه شهری کرمان طی دوره 2010-1961

صادق کریمی؛ مریم رستاخیز؛ سمیه صدیق

دوره 39، 90-91 ، مهر 1394، ، صفحه 45-54

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.15685

چکیده
  تحلیل سری های زمانی در مدل سازی های ریاضی و پیش بینی وقایع آینده اهمیت زیادی دارد. لذا این پژوهش نیز به دنبال تحلیل تغییرات دمای روز هنگام و شب هنگام در ایستگاه شهری کرمان، طی ماههای مختلف دوره 2010-1961 است. به همین منظور، از آزمون من کندال و آماره Z (در سطح اطمینان 95 درصد) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد دمای روزهنگام در ماههای نوامبر، ...  بیشتر

مدل‌سازی آماری روند کمینه دمای حوضه فلات مرکزی

سادات هاشمی نسب؛ فریبا صادقی عطاآبادی

دوره 39، 88-89 ، فروردین 1394، ، صفحه 15-22

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.13444

چکیده
  امروزه موضوع تغییرات اقلیم، آگاهی از دلایل بروز این تغییرات، پیش‌بینی و شناسایی تأثیرات این تغییر‌پذیری بر روی سایر عناصر و پدیده‌های کره زمین بسیار حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر به منظور بررسی و مدل‌سازی روند کمینه دمای حوضه فلات مرکزی ایران، دمای 28 ایستگاه در طی دوره آماری 2008- 1958مورد استفاده و سپس توزیع بهنجاری سری دمای سالانه ...  بیشتر

تحلیل روند تغییرات بیشینه و کمینه دمای فصلی و سالانه استان فارس با استفاده از روش‌های ناپارامتری

تقی طاوسی؛ زینب رخشانی؛ فاطمه فیروزی

دوره 38، 87-86 ، مهر 1393، ، صفحه 29-38

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی روند تغییرپذیری بیشینه و کمینه دماهای فصلی و سالانه تعدادی از ایستگاه‌های استان فارس با استفاده از روش‌های آماری می‌باشد. بدین منظور دو آزمون "من- کندال" و "سنس استیمیتور" که از متداول‌ترین روش‌های ناپارامتری به شمار می‌روند برای تحلیل روند داده‌های دما در مقیاس‌های فصلی و سالانه بکار گرفته شدند. ...  بیشتر

ارزیابی تطبیقی روند برف و سری‌های دمایی در شهرستان کوهرنگ

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی؛ زهرا لله گانی

دوره 38، 87-86 ، مهر 1393، ، صفحه 51-62

چکیده
  از آنجا که تغییرات فصلی سطح پوشش برف در مناطق کوهستانی به عنوان یک عامل مهم اقتصادی بیان می‌شود؛ در پژوهش حاضر روند ارتفاع برف و سری‌های دمایی (متوسط دما، دمای کمینه و کمینه مطلق دما) ایستگاه کوهرنگ در مقیاس سالانه و فصلی طی دوره آماری 1390-1369 بررسی شد. ابتدا سنجش بهنجاری سری‌های دما و ارتفاع برف سالانه و فصلی با استفاده از آزمون رایان– ...  بیشتر

بررسی روند تغییرات بیشینه‌ دما در استان کهگیلویه ‌و ‌بویراحمد (مطالعه موردی: منطقه دشت‌روم)

غلامرضا نوری؛ ابراهیم ابراهیمی تبار

دوره 37، 83-82 ، مهر 1392، ، صفحه 37-46

چکیده
        فرایند تغییر اقلیم به ویژه دما و بارش مهم‌ترین بحث در قلمرو علوم محیطی می‌باشد. زیرا سیستم‌های انسانی وابسته به عناصر اقلیمی مانند کشاورزی، صنایع و امثال آن بر مبنای ثبات و پایداری اقلیم طراحی شده و عمل می‌نمایند. با بررسی روند تغییرات درجه حرارت می‌توان تا حدود زیادی تغییرات اقلیمی را ردیابی نمود. هدف از انجام این ...  بیشتر

مطالعه تغییرات زمانی برخی عناصر آب و هوایی در شمال شرق ایران (مطالعه موردی استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی)

علی الهی گل

دوره 37، 81-80 ، فروردین 1392، ، صفحه 23-34

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعه تغییر برخی عناصر آب و هوایی در ناحیه شمال شرق ایران از حالت نرمال می‌باشد. محاسبات و تحلیل‌ها بر روی میانگین دمای کمینه، بیشینه، بارش و رطوبت انجام شده است.  مقطع زمانی مورد مطالعه در این تحقیق یک دوره 20ساله است که بین سال‌های 1986 تا 2005 واقع می‌گردد و ایستگاه‌های مشهد، بجنورد، قوچان، سبزوار، سرخس و تربت حیدریه ...  بیشتر

بررسی تغییر اقلیم استان مرکزی به روش من- کندال

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی

دوره 36، 77-76 ، فروردین 1391، ، صفحه 37-48

چکیده
  هدف از این پژوهش مطالعه تغییرات عناصر اقلیمی‌در استان مرکزی طی مقطع زمانی 2005-1966 (40 سال) در مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه می‌باشد. در این راستا آمار میانگین دمای حداقل، میانگین دمای حداکثر و بارش این استان شامل ایستگاه‌های اراک، شمس آباد، تفرش و ساوه مورد پردازش قرار گرفته است. پس از بازسازی داده‌های مفقود به روش میان یابی توسط نرم افزار ...  بیشتر

تحلیل آماری پدیده گردوغبار در استان خوزستان طی دوره (2005-1996)

تقی طاووسی؛ محمود خسروی؛ کوه زاد رئیس پور

دوره 35، 75-74 ، مهر 1390، ، صفحه 17-26

چکیده
  رخداد پیاپی پدیده گرد و غباری استان خوزستان ناشی از جایگاه جغرافیایی و همسایگی این استان با گستره های بزرگ بیابانی است. به منظور بررسی این پدیده آسیب زا، داده های آماری ده ایستگاه هواشناسی همدید در استان خوزستان در دوره (2005 – 1996) تحلیل شد. نخست، نقشه های پراکندگی مکانی و نمودار روند میانگین روزهای گردوغباری با استفاده از نرم افزار ...  بیشتر

بررسی روند تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه گیاه مرجع در زابل

یعقوب دین پژوه

دوره 34، 71-70 ، مهر 1389، ، صفحه 23-34

چکیده
  در دهه‌های اخیر افزایش میانگین دمای هوا ناشی از تغییرات گازهای گلخانه‌ای اتمسفر مورد توجه محققین در مناطق مختلف جهان قرار گرفته است. یکی از آثار مهم تغییرات مذکور افزایش نیاز آبی گیاهان است. هدف این مطالعه بررسی روند تغییرات ET0 در ایستگاه خشک زابل می‌باشد. برای بررسی میزان ET0 روش پنمن-مانتیس (PM) انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت. برای ...  بیشتر