پیش‌نگری تغییرات دما و بارش با استفاده از سناریوهای واداشت تابشی مولد آب و هوایی LARS-WG در زاگرس جنوبی

حسن محمدی؛ رضا خلیلی؛ سجاد محمدی

دوره 45، 114-115 ، مهر 1400، ، صفحه 137-153

https://doi.org/10.30467/nivar.2022.319565.1209

چکیده
  پیش‌ نگری تغییرات متغیرهای هواشناسی در دراز مدت، از اهمیت زیادی در مطالعات تغییرات اقلیمی برخوردار است. این مطالعه با هدف ارائه چشم-اندازی از تغییرات دما و بارش در منطقه غرب و جنوب غرب ایران با استفاده از سناریوهای واداشت تابشی مولد آب و هوایی LARS-WG و نمایش نتایج در محیط GIS می باشد تا در دهه‌های آینده برنامه‌ریزهای کلانی به منظور اتخاذ ...  بیشتر