ارزیابی پس پردازش بارش در مدل پیش‌بینی عددی WRF در محدوده استان لرستان طی ماه‌های مارس و آوریل 2019

زینب اکبری؛ حسین مسعودی؛ بهروز مرادپور؛ روح اله داودی

دوره 45، 112-113 ، فروردین 1400، ، صفحه 151-162

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.285488.1190

چکیده
  در این پژوهش نتایج پیش‌بینی‌های 24 و 48 ساعته بارش در مدل میان مقیاس ‎WRF با دامنه‌های تو در تو و با تفکیک‌های 18 و 6 کیلومتر (اجرا شده در هواشناسی لرستان) و با تفکیک‌های 27 و 9 کیلومتر (اجرا شده در پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو)، بدون طرحواره، برای یک دوره 2 ماهه از اول مارس 2019 تا پایان آپریل 2019 بررسی و با داده های دیدبانی بارش برای 10 ایستگاه ...  بیشتر