شبیه سازی ومقایسه ی برآورد رواناب به روش های شبکه عصبی،رگرسیون و استنتاج فازی(مطالعه ی موردی: حوضه آبریز دز)

غزاله احمدیان احمدآباد؛ محمود ذاکری نیری

دوره 45، 114-115 ، مهر 1400، ، صفحه 84-96

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2022.290750.1196

چکیده
  بعلت بروز خشکسالی های متمادی و کاهش شدید بارندگی در چند دهه اخیر، پیش بینی وضعیت اندازه جریان منابع آب های سطحی در رودخانه ها جهت مدیریت منابع آب اهمیت ویژه ای یافته است. ازاین نظر، اندازه ی بده ی عبوری از رودخانه ها که مهم ترین منبع تغذیه ی آب پشت سدها است، جزء مهم ترین عوامل در زمینه ی پیش بینی آب های سطحی به شمار می رود. برای ارزیابی ...  بیشتر