پایش خشکسالی‌های دوره آینده دشت رفسنجان تحت تأثیر تغییر اقلیم

بهناز برائی نژاد؛ نسرین سیاری؛ محمدباقر رهنما؛ سودابه گلستانی کرمانی

دوره 44، 110-111 ، مهر 1399، ، صفحه 77-90

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2020.201643.1141

چکیده
  درچند دهه اخیر افزایش دمای زمین موجب برهم خوردن تعادل اقلیمی شده و تغییرات گسترده‌ای در بیشتر نقاط کره زمین ایجاد کرده که از آن به‌عنوان تغییراقلیم یاد می‌شود. در این بین، خشکسالی پدیده‌ای غیر قابل اجتناب است که به شدت از تغییراقلیم تأثیر می‌پذیرد و توجه به روند تغییرات خشکسالی و پیش‌بینی آن می‌تواند در برنامه‌ریزی جهت کنترل ...  بیشتر