مروری بر برخی مطالعات پیرامون تأثیر دورپیوندها بر بارش ایران در بازه سال‌های 1383 تا 1397

عماد محجوبی؛ سلمان بخشش رباط؛ مسعود حسین‌پور

دوره 45، 112-113 ، فروردین 1400، ، صفحه 28-43

https://doi.org/10.30467/nivar.2021.246857.1167

چکیده
  در چند سال اخیر، با توجه به وقوع سیلاب‌های مکرر در ایران، یافتن ارتباط معنی‌دار بین سیگنال‌های اقلیمی و بارش به مسئله‌ای مهم تبدیل شده است. در این زمینه، پژوهش‌های زیادی در داخل کشور انجام شده که نشانگر ارتباط قوی بین این سیگنال‌ها و پارامترهای اقلیمی به خصوص بارش در سطح کشور است. در این تحقیق، با مطالعه و مرور آن دسته از مقالات ...  بیشتر