بررسی ساختار دینامیکی گردش نصف‌النهاری سلول هادلی در کمربند حاره

سید محمود حسینی صدیق؛ مسعود جلالی

دوره 45، 112-113 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-15

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.237927.1164

چکیده
  جهت تشخیص ساختار گردش بزرگ مقیاس نصف‌النهاری سلول هادلی از داده‌های بازتحلیل پیش‌بینی میان مدت هواسپهر اروپایی (ECMWF) نسخه (ERA5) با تفکیک افقی مکانی 25/0*25/0 درجه و با بهره‌گیری از نقشه‌های دمای هوا، مؤلفه مداری بردار باد، مؤلفه مداری بردار باد سطح صفر در تراز 1000 هکتوپاسکال، مؤلفه نصف النهاری بردار باد، مولفه بالاسوی سرعت باد، تابع جریان ...  بیشتر