امکانسنجی امکان پیش بینی غلظت ذرات معلق با استفاده از شبکه عصبی ( مطالعه موردی: شهر تبریز)

الهام اسراری؛ توحید ایرانی

دوره 45، 112-113 ، فروردین 1400، ، صفحه 91-98

https://doi.org/10.30467/nivar.2021.227624.1156

چکیده
  ذرات معلق یکی از آلاینده‌ها ی مهم هوا است ، که بر سلامتی انسان تاثیرات منفی دارد. بدیهی است تخمین و پیش‌بینی غلظت این ذرات مهم است. در این تحقیق با استفاده از مقایسه شبکه عصبی مصنوعی پیش‌خور پس‌انتشار و شبکه عصبی مصنوعی بازگشتی(NAR,NARX) و فازی تطبیقی(ANFIS) به تخمین ذرات معلق شهر تبریز پرداخته شده است. در این تحقیق داده‌های هواشناسی و داده‌های ...  بیشتر