بررسی پدیده گردوخاک و عوامل موثر بر آن در منطقه خاورمیانه با رویکرد لزوم انجام اقدامات کاهشی تغییر اقلیم

سارا کرمی؛ نسیم حسین حمزه؛ ساویز صحت؛ مهدی رهنما؛ عباس رنجبر

دوره 44، 108-109 ، فروردین 1399، ، صفحه 59-67

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2020.106249

چکیده
   هر تغییر اقلیم در سراسر دنیا سبب وقوع رخدادهای شدید و حدی شده است. یکی از مناطقی که به شدت تحت تاثیر تغییر اقلیم قرار گرفته منطقه خاورمیانه است. خشکسالی‌های شدید در این منطقه در کنار تغییرات انسان‏زا سبب وقوع پدیده‌های گردوخاک شدید می‌شود. در این مطالعه پدیده گردوخاک در منطقه خاورمیانه در دوره آماری 10 ساله (سالهای 2009 تا 2018) از ...  بیشتر