توسعه هسته دینامیکی یک مدل گردش کلی جوّ در مختصه قائم فشاری سیگما

رضا لقائی زاده اردستانی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد جغتایی

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، ، صفحه 108-114

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2019.101431

چکیده
  توسعه نسخه های مختلف هسته های دینامیکی و مقایسۀ نتایج بین آنها، کمک زیادی در ارزیابی نتایج دارد. به همین دلیل اکثر مدل های گردش کلی جو در ساختارهای قائم و شبکه بندی های متفاوت گسترش می یابند. در پژوهش حاضر نتایج مدل گردش کلی جوّ ساخته شده بر مبنای الگوریتم فرابرد پربندی نیمه-لاگرانژی بادررو در مختصه قائم سیگما-پی ارائه می گردد. الگوریتمی ...  بیشتر