هواشناسی
پیش بینی احتمالاتی دمای کمینه و بیشینه روزانه روی ایران با استفاده از سامانه همادی دو عضوی

مجید آزادی؛ سیده عاطفه محمدی

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، ، صفحه 54-62

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2019.186623.1129

چکیده
  برای کمّی کردن عدم قطعیت در پیش‌بینی وضع هوا و صدور پیش‌بینی احتمالاتی دمای کمینه و بیشینه روزانه، از دو روش‌ آماری موسوم به آماره برونداد مدل (EMOS) و مدل میانگین‌گیری بیزی (BMA) برای برآورد تابع چگالی احتمال پیش‌بینی استفاده شده است. سامانه همادی در تحقیق حاضر، دو عضوی است که شامل پیش‌بینی‌های یک روزه تا پنج روزه دمای کمینه و بیشینه ...  بیشتر