نویسنده = علیرضا شکیبا
شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر تراز سطح آب زیرزمینی در آبخوان کارستی گستره لالی، استان خوزستان

دوره 44، 108-109، فروردین 1399، صفحه 97-109

10.30467/nivar.2020.106355

نجات زیدعلی نژاد؛ حمیدرضا ناصری؛ علیرضا شکیبا؛ فرشاد علیجانی


اثر تغییراقلیم بر سلامت در اقلیم های مختلف ایران

دوره 44، 108-109، فروردین 1399، صفحه 110-116

10.30467/nivar.2020.107535

حمیرا سجادی؛ گیتی بهرامی؛ علیرضا شکیبا؛ حسن رفیعی؛ مهدی نوروزی


بررسی همدیدی موج گرمای آوریل 2008 ایران

دوره 43، 106-107، مهر 1398، صفحه 97-107

10.30467/nivar.2019.168743.1119

هنگامه شیراوند؛ فرشته رضایی؛ علیرضا شکیبا