بررسی همدیدی موج گرمای آوریل 2008 ایران

هنگامه شیراوند؛ فرشته رضایی؛ علیرضا شکیبا

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، ، صفحه 97-107

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2019.168743.1119

چکیده
  در این تحقیق به شناسایی و علت وقوع موج گرمای آوریل 2008 به عنوان یکی از فراگیرترین امواج گرمایی در ایران پرداخته می‌شود. از آنجائی که شناخت عمیق چنین پدیده هایی فقط با استفاده از داده های زمینی امکان‌پذیر نمی‌باشد، لذا بررسی شرایط همدیدی و عوامل مؤثر جوی بیش از بیش ضروری است. جهت مطالعه همدیدی چگونگی رخداد موج گرمای موردنظر، داده‌های ...  بیشتر