تحلیل همدیدی- دینامیکی رگبارهای برف در خراسان شمالی طی دوره آماری 2013-2011 مطالعه موردی بجنورد

مهری هاشمی دوین؛ علی الهی گل؛ مصطفی هادی زاده

دوره 44، 108-109 ، فروردین 1399، ، صفحه 129-145

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2020.125306.1084

چکیده
  رگبار برف پدیده ای است که در خراسان شمالی موجب مشکلاتی در جاده های کوهستانی می گردد. هدف این مطالعه تحلیل سه مورد رگبار برف در بجنورد طی سال های 2013-2011 است. در این تحقیق از داده های ایستگاه همدیدی بجنورد تاریخ وقوع رگبار برف طی دوره سال های 2013-2011 مشخص و سپس با استفاده از نقشه های همدیدی سطح زمین و سطوح850 ،500 و 300 هکتوپاسکال به تحلیل همدیدی ...  بیشتر