آب و هوا
ارائه برنامه راهبردی بهره وری مصرف آب در کشور به منظور سازگاری با تغییراقلیم

شادیه حیدری تاشه کبود؛ سید اسعد حسینی

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، ، صفحه 12-24

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2019.171293.1122

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مباحث و چالش‌های پیش روی بشر در قرن ۲۱ پدیده تغییر اقلیم و اثرات آن بر افزایش دما و مقدار مصرف بهره وری آب می‌باشد. این پدیده به دلیل افزایش میزان گازهای گلخانه‌ای بعد از انقلاب صنعتی آغاز شده به گونه‌ای که دمای جو کره زمین از آغاز انقلاب صنعتی تاکنون حدود ۱ درجه سلسیوس افزایش یافته است. این افزایش دما باعث تغییرات ...  بیشتر