آلودگی هوا
مدل سازی تاثیر ارتفاع دالان خیابانی بر انتشار NOx در یک زیرگذر شهری

الهام اسراری؛ مسعود فرجی

دوره 42، 100-101 ، فروردین 1397، ، صفحه 59-66

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2018.66750

چکیده
  گاز NOx در زیرگذر‌های شهری که عمدتا محیط های بسته‌ای هستند، جزو آلاینده های مهم به شمار می‌رود. در این تحقیق، انتشار آلاینده NOx در زیرگذر زند شهر شیراز بوسیله نرم افزار AERMOD مدل سازی گردید. همچنین تاثیر ارتفاع خیابان برغلظت آلاینده در زیرگذر زند و دالان خیابانی بالای آن بوسیله نرم افزار COMSOLمدل‌سازی شده است. نتایج مطالعه نشان داد که ...  بیشتر