هواشناسی کشاورزی
تعیین تبخیر و تعرق واقعی و نیاز خالص آب آبیاری محصولات مهم کشاورزی دشت مغان با استفاده از مدل آکواکراپ

مریم عبدالله زاده؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ بهنام آبابایی؛ بیژن نظری

دوره 43، 104-105 ، فروردین 1398، ، صفحه 113-122

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2019.141476.1101

چکیده
  روش‌های رایج در برآورد تبخیروتعرق و نیاز آبی عموما با فرض شرایط ایده‌آل و بدون تنش است. اما در شرایط واقعی مزرعه، تنش‌های مختلف مانند شوری، خشکی، دمایی، حاصل‌خیزی خاک و مدیریت زراعی بر تبخیروتعرق و عملکرد تاثیر می‌گذارند. در این تحقیق با استفاده از مدل آکواکراپ که برخی از تنش‌های زراعی و اقلیمی را در نظر می گیرد تبخیر و تعرق واقعی ...  بیشتر