ارزیابی پس پردازش بارش در مدل پیش‌بینی عددی WRF در محدوده استان لرستان طی ماه‌های مارس و آوریل 2019

زینب اکبری؛ حسین مسعودی؛ بهروز مرادپور؛ روح اله داودی

دوره 45، 112-113 ، فروردین 1400، ، صفحه 151-162

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.285488.1190

چکیده
  در این پژوهش نتایج پیش‌بینی‌های 24 و 48 ساعته بارش در مدل میان مقیاس ‎WRF با دامنه‌های تو در تو و با تفکیک‌های 18 و 6 کیلومتر (اجرا شده در هواشناسی لرستان) و با تفکیک‌های 27 و 9 کیلومتر (اجرا شده در پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو)، بدون طرحواره، برای یک دوره 2 ماهه از اول مارس 2019 تا پایان آپریل 2019 بررسی و با داده های دیدبانی بارش برای 10 ایستگاه ...  بیشتر

اقلیم شناسی
بررسی پتانسیل انرژی باد در استان لرستان جهت احداث توربین های بادی

راضیه پیله وران؛ محمد ناصر هاشمی؛ جهانبخش مرادی؛ بهمن محمدی مقدم؛ رامین فرهنگی؛ حسین مسعودی

دوره 43، 104-105 ، فروردین 1398، ، صفحه 17-26

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2019.114727.1076

چکیده
  در عصر حاضر که منابع سوخت‌های فسیلی رو به کاهش است، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و از جمله استفاده از انرژی باد جایگزین مناسبی است که می-تواند بقای بشر را تضمین نماید. در پژوهش حاضر، پتانسیل‌سنجی انرژی باد در ایستگاه‌های همدیدی استان لرستان با استفاده از داده‌های 3 ساعته سمت و سرعت باد طی دوره آماری 1379 تا 1393 بررسی شد. برای برازش ...  بیشتر