خشکسالی
مقایسه شاخص‌های خشکسالی هواشناسی در استان مازندران

ولی الله کریمی؛ داود اکبری نودهی

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، ، صفحه 69-78

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2019.134702.1092

چکیده
  به منظور پایش و مدیریت خشکسالی‌ها با استفاده از شاخص‌های مربوطه، 33 ایستگاه هواشناسی متعلق به وزارت نیرو در سطح استان مازندران انتخاب گردید. سپس داده-های موردنیاز جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آماری آنها انجام شد. با توجه به بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌های در دسترس و بازسازی و تطویل آمار، طول دوره آماری 35 ساله‌ی 1389-1355 به عنوان دوره آماری ...  بیشتر