رخدادهای حدی اقلیمی ایران در سال 2018 میلادی

لیلی خزانه داری؛ شراره ملبوسی؛ سینا صمدی نقاب؛ مرتضی پاکدامن؛ زهره جوانشیری

دوره 44، 108-109 ، فروردین 1399، ، صفحه 68-78

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2020.106337

چکیده
  مطالعه حاضر در راستای اطلاع‌رسانی از وضعیت اقلیم سالانه کشور و با پیش‌زمینه امکان ارایه گزارش ملی از رخدادهای اقلیمی کشور به سازمان هواشناسی جهانی و سایر سازمان‌های مرتبط تهیه شده است. پدیده‌های مورد نظر امواج گرمایی، امواج سرمایی، بارش‌های سنگین،‌ توفان گرد و خاک و شن، گرد و غبار و رعد و برق هستند که طبق دستورالعمل سازمان هواشناسی ...  بیشتر

تحلیل روند میانگین دما و بارش سالانه در ایران برای دوره 1988 تا 2017 میلادی

فاطمه عباسی؛ منصوره کوهی؛ یاشار فلامرزی؛ زهره جوانشیری؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، ، صفحه 36-49

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2019.184059.1128

چکیده
  در این پژوهش روند سالانه بارش و دمای کشور با استفاده از داده های بارش سالانه 115 ایستگاه سینوپتیک در دوره 30 ساله (2017- 1988) بررسی شد. میانگین بارش ایستگاهی و تیسن کشور برای هر سال، محاسبه گردید. با استفاده از روش آماری ناپارامتری من – کندال معنی داری روند میانگین بارش و دما، و از روش برآور کننده شیب خط سن، میزان شیب خط روند آزمون شد. نتایج ...  بیشتر