مطالعه تغییر اقلیم در استان گیلان و نمایه‌های اقلیمی فرین در فراسنج های دمایی

ابراهیم اسعدی اسکویی؛ سامان مرتضی پور

دوره 44، 110-111 ، مهر 1399، ، صفحه 91-106

https://doi.org/10.30467/nivar.2020.214952.1146

چکیده
  دما یکی از پارامترهای اصلی اقلیمی است که تغییرات آن اثر بسیار زیادی بر بسیاری از فرایندهای طبیعی دارد و از طرف دیگر شاخص های دمایی به عنوان اصلی ترین شاخص‌های آشکارساز در رخداد تغییر اقلیم در مطالعات اقلیمی مورد توجه است. در این مطالعه با استفاده از داده‌های روزانه دمای 30 ساله فراسنج‌های دمایی پنج ایستگاه سینوپتیک در استان گیلان، ...  بیشتر

ارزیابی کارآیی چند آزمون همگنی در شناسایی جهش در داده های اقلیمی دما، بارش و فشار؛ مطالعه موردی: ایستگاه فرودگاهی رشت

سامان مرتضی پور؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ فائزه عباسی

دوره 44، 108-109 ، فروردین 1399، ، صفحه 11-30

https://doi.org/10.30467/nivar.2020.188070.1132

چکیده
  بررسی همگنی از جمله چالش های مهم قبل از آشکارسازی روند در سری داده های اقلیمی است. توانایی آزمون های همگنی در تشخیص ناهمگنی متناسب با نوع فراسنج و یا تغییرات در سری زمانی ایستگاه یکسان نیست. ایستگاه سینوپتیک رشت یکی از ایستگاهای دارای آمار طولانی است که مطابق فراداده و اسناد ثبت شده، چندین تغییر مکانی داشته است. در این مطالعه آزمون ...  بیشتر

آلودگی هوا
بررسی ارتفاع لایه‌آمیخته در ایستگاه فرودگاه مهرآباد

سامان مرتضی پور؛ محمد مرادی

دوره 42، 102-103 ، مهر 1397، ، صفحه 31-40

https://doi.org/10.30467/nivar.2018.130815.1087

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از داده‌های جوبالای ساعت صفر گرینویچ ایستگاه جوبالای فرودگاه مهرآباد تهران و دمای بیشینه اندازه-گیری شده ساعت 12 گرینویچ برای سال‌های 1998 تا 2017 ، بیشینه ارتفاع لایه‌آمیخته در هر روز محاسبه شد و مقدار میانگین عمق لایه‌آمیخته به تفکیک ماه در طول دوره مورد مطالعه و همچنین بیشینه،کمینه و میانگین ارتفاع لایه‌آمیخته ...  بیشتر