هواشناسی
الگوهای تغییرپذیری زمانی و مکانی خطر عامل فرسایندگی باران در شمال شرق ایران

رئوف مصطفی زاده؛ محسن ذبیحی؛ خدیجه حاجی؛ محمد حسین قویمی پناه

دوره 42، 102-103 ، مهر 1397، ، صفحه 9-18

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2018.122605.1083

چکیده
  عامل فرسایندگی باران برای توصیف توانایی باران در فرسودن خاک می‌باشد که اطلاع از تغییرات زمانی و مکانی آن منجر به برنامه‌ریزی، سیاست‌گزاری و اتخاذ تصمیمات صحیح کنترل و مهار فرسایش خاک می‌گردد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات زمانی و مکانی خطر عامل فرسایندگی باران در شمال شرق ایران برنامه‌ریزی شده است. بدین منظور، مقدار ...  بیشتر