آب و هوا
پیش‌بینی میانگین دمای بیشینه ماهانه با استفاده از مدل خاکستری بهبودیافته (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی فرودگاه شهر قزوین)

مریم کریمی‌خواجه‌غیاثی؛ علیرضا علی نژاد

دوره 42، 102-103 ، مهر 1397، ، صفحه 1-8

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2018.120806.1081

چکیده
  چکیده تئوری سیستم خاکستری در مواردی به کار گرفته می شود که اطلاعات کافی از جامعه مورد مطالعه در دست نیست. مدل پیش بینی خاکستری برای رشته‌ای از اطلاعات با تنوع معین و ثابت مناسب است. مدل خاکستری می تواند با اعمال یکسری محاسبات اضافی سبب بهبود عملکرد پیش‌بینی در مواردی شود که اطلاعات چندانی از سیستم مورد مطالعه در دست نیست. با استفاده ...  بیشتر