توسعه پایدار و توان اقلیمی

داود پرهیزکار

دوره 41، 98-99 ، مهر 1396، ، صفحه 1-2

https://doi.org/10.30467/nivar.2017.57662

چکیده
  سال‌هاست که بحث توسعه پایدار در جوامع بین‌المللی و ایران مطرح شده است؛ اما توسعه پایدار چیست؟ چه فرقی با توسعه ناپایدار دارد؟ در گذشته تصور حاکم این بود که محیط‌ زیست به طور عمده برای استفاده و استثمار از سوی انسان ایجاد شده است.   بیشتر