هوا و ماهیگیری

سرهنگ پاکدامن

دوره 2، شماره 14 ، فروردین 1341، ، صفحه 30-33

چکیده
  تقریبا مشاغل و فعالیتهای روزانه خالی خوشحال یا متأثر بخانه مراجعت قرار میدهد . یک روز آفتابی و روشن بما نشا و نیروی کارکردنمی دهد و برعکس یک روز گرفته و بارانی ما را کسل نموده و از فعالیت باز می دارد اما کمتر شغلی را می توان یافت که مثل ماهیگیری بستگی کامل و حیاتی بوضع هوا داشته باشد.  بیشتر