هواشناسی هواپیمائی: اقمار مصنوعی

عبدالحسین پرویز نوائی

دوره 2، شماره 14 ، فروردین 1341، ، صفحه 14-20

چکیده
  بی شک میتوان قرن اخیر را قرن اکتشافات و اختراعات نامید در این زمان کشورهای مترقی عالم هر یک سعی مینمایند تا در این مورد از دیگری سبقت گیرند . دانشمندان و مخترعین در لابراتوار ها و در کارگاهها شب و روز میکوشند تا بر قسمت دیگری از مجهولات علم دست یافته و وسایلی و تسهیلات تازه تری در زندگی بشر بوجود آورند . روزی نیست که در گوشه ای از جهان ...  بیشتر