باران مصنوعی

ژینوس نعمت

دوره 2، شماره 14 ، فروردین 1341، ، صفحه 21-29

چکیده
  از زمانهای خیلی قدیم از آنوقتی که بشر به کشت و زرع پرداخت دراثر مشاهدات روزانه و سالیانه خویش پی برد که باران برای رویاندن محصولات اولازم و ضروری است و اگر باران نبارد کشت زارش سبز نشده و بارور نخواهد شد و او برای داشتن غذای خویش احتیاج به آب باران دارد . از این هنگام دائما در مواقعی که کشت او احتیاج به آبیاری داشت چشم بآسمان میدوخت و ...  بیشتر