بررسی و برآورد بارش موثر در کشت گندم - مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی کبوترآباد اصفهان

سید مسعود مصطفوی دارانی؛ مهرداد نصراصفهانی؛ عبدالحسین محمودزاده

دوره 45، 112-113 ، فروردین 1400، ، صفحه 123-136

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.248241.1168

چکیده
  شهرستان اصفهان به‌علت موقعیت جغرافیایی، وابستگی شدید به رودخانه زاینده‌رود و آب‌های زیرزمینی جهت مصارف مختلف از جمله کشاورزی، در سالیان اخیر با محدودیت منابع آبی روبرو بوده است. این در حالی است که طبق آمار موجود، بیش از 90 درصد آب مصرفی کشور به مصارف بخش کشاورزی اختصاص دارد. محاسبه بارش مؤثر به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک که با ...  بیشتر