هواشناسی
بررسی شاخص کیفیت هوای شهر اصفهان و تحلیل همدیدی و ترمودینامیکی روزهای بحرانی سال 1395

لیلا امینی؛ مجید بیجندی؛ اعظم باقری؛ پریسا ابونصر شیراز

دوره 41، 96-97 ، فروردین 1396، ، صفحه 68-75

https://doi.org/10.30467/nivar.2017.60579

چکیده
  پدیده آلودگی هوا در چند ساله اخیر بعد از خشک شدن زاینده رود، دومین معضل زیست محیطی شهر اصفهان شد که حاصل افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، توسعه حمل و نقل، افزایش فعالیت­های صنعتی و مصرف سوخت بوده است. بررسی وضعیت کیفیت هوا در ایستگاه هواشناسی اصفهان در سال 1395 نشان دهنده آن است که 32 روز هوای پاک (9 درصد)، 243 روز هوای سالم (66 درصد)، 62 روز ناسالم ...  بیشتر