بررسی روند تغییرات اقلیمی آینده تحت سناریوهای واداشت تابشی با استفاده از آزمون ناپارامتری من کندال (مطالعه موردی: جنوب اهواز)

محبوبه قاسمی؛ amir soltani؛ عبدعلی ناصری؛ هادی معاضد

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، ، صفحه 79-88

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2019.196158.1135

چکیده
  این مطالعه با هدف ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده جنوب اهواز با استفاده از مدل‌های گردش عمومی براساس رویکرد جدید IPCC-AR5 انجام شده است. بدین منظور، داده‌های دمای متوسط و بارش شش مدل اقلیمی گزارش پنجم استخراج گردید. بعد از بررسی عملکرد آن‌ها برای منطقه مورد مطالعه، از دو مدل EC-EARTH و CESM1-CAM5 به‌منظور بررسی تغییرات اقلیمی دما و دو مدل EC-EARTHو ...  بیشتر

تشعشع خورشیدی
ارزیابی روش های برآورد تابش خورشیدی برای محاسبه تبخیرتعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: خرم آباد)

زینب میخک بیرانوند؛ امیر سلطانی محمدی؛ مریم صارمی

دوره 42، 102-103 ، مهر 1397، ، صفحه 61-72

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2018.89724.1064

چکیده
  تابش خورشیدی عاملی بسیار مهم در معادله‌های برآورد تبخیر و تعرق گیاه می‌باشد و تخمین مناسب آن در توسعه مدل‌های شبیه سازی رشد گیاهان اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش 10 مدل برآورد تابش خورشیدی و تأثیر آن‌ها روی هفت مدل برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع در شهرستان خرم‌آباد ارزیابی شد. تابش خورشیدی مورد نیاز از معادله‌های پنمن‌مونتیث ، هارگریوز‌سامانی ...  بیشتر