امکانسنجی امکان پیش بینی غلظت ذرات معلق با استفاده از شبکه عصبی ( مطالعه موردی: شهر تبریز)

الهام اسراری؛ توحید ایرانی

دوره 45، 112-113 ، فروردین 1400، ، صفحه 91-98

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.227624.1156

چکیده
  ذرات معلق یکی از آلاینده‌ها ی مهم هوا است ، که بر سلامتی انسان تاثیرات منفی دارد. بدیهی است تخمین و پیش‌بینی غلظت این ذرات مهم است. در این تحقیق با استفاده از مقایسه شبکه عصبی مصنوعی پیش‌خور پس‌انتشار و شبکه عصبی مصنوعی بازگشتی(NAR,NARX) و فازی تطبیقی(ANFIS) به تخمین ذرات معلق شهر تبریز پرداخته شده است. در این تحقیق داده‌های هواشناسی و داده‌های ...  بیشتر

آلودگی هوا
مدل سازی تاثیر ارتفاع دالان خیابانی بر انتشار NOx در یک زیرگذر شهری

الهام اسراری؛ مسعود فرجی

دوره 42، 100-101 ، فروردین 1397، ، صفحه 59-66

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2018.66750

چکیده
  گاز NOx در زیرگذر‌های شهری که عمدتا محیط های بسته‌ای هستند، جزو آلاینده های مهم به شمار می‌رود. در این تحقیق، انتشار آلاینده NOx در زیرگذر زند شهر شیراز بوسیله نرم افزار AERMOD مدل سازی گردید. همچنین تاثیر ارتفاع خیابان برغلظت آلاینده در زیرگذر زند و دالان خیابانی بالای آن بوسیله نرم افزار COMSOLمدل‌سازی شده است. نتایج مطالعه نشان داد که ...  بیشتر