بررسی استرس شغلی و عوامل موثر بر آن در‌بین کار‌کنان اداره کل هواشناسی استان فارس

محبوبه البرزی؛ فرید اسمعیل زاده

دوره 40، 94-95 ، مهر 1395، ، صفحه 17-24

https://doi.org/10.30467/nivar.2016.42611

چکیده
  استرس شغلی به‌عنوان یک معضل  با  هزینه‌های زیاد برای افراد، سازمان‌ها و جامعه محسوب می‌گردد. هدف از این پژوهش تعیین میزان استرس شغلی و عوامل موثر بر آن درمیان کارکنان اداره کل هواشناسی استان فار س بود. بدین منظور کلیه پرسنل اداره کل هواشناسی با استفاده از پرسشنامه استرس شغلی اشپیل برگر(JSU ) مورد‌آزمون قرارگرفتند. نتایج پژوهش ...  بیشتر