اقلیم شناسی
طراحی الگوی مناسب برای ساخت سکونتگاه های شهرستان خوی با توجه به عناصر اقلیمی

مصطفی قربان موحد؛ محمد جدیری عباسی

دوره 40، 94-95 ، مهر 1395، ، صفحه 3-16

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2016.42615

چکیده
  طراحی اقلیمی، طراحی است که بتوان ضمن هماهنگی با محیط طبیعی پیرامون خود و بهره گیری هرچه بیشتر از نیروهای طبیعی موجود در محل حتی الامکان محیط طبیعی مناسبی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید. در این مقاله به منظور تعیین جهت مناسب برای استقرار ساختمانها، عناصر تابش آفتاب و باد (با توجه به آمار ایستگاه هواشناسی همدیدی خوی طی سالهای (2005- ...  بیشتر