اثر دینامیکی ترازهای بالا جوی بر جبهه‌زایی در ترازهای پایین

سیاوش غلامی؛ الهه اولاد

دوره 41، 98-99 ، مهر 1396، ، صفحه 3-12

https://doi.org/10.30467/nivar.2017.51885

چکیده
  همگرایی (واگرایی) تراز بالا از طریق حرکات نزولی (صعودی) و واگرایی (همگرایی) تراز پایین با یکدیگر برهمکنش دارند و این حرکات منجر به تشدید یا تضعیف گرادیان دمای سطوح پایین (جبهه‌زایی یا جبهه‌زدایی) می‌شوند. در این تحقیق چرخند جبهه‌ای که در 18 نوامبر 2009 بر روی ایران مستقر بوده است، برای مطالعه انتخاب شد. در مرحله اول مدل WRF با استفاده از ...  بیشتر