ارزیابی خطر خشکسالی و تغییر اقلیم در استان خراسان رضوی

زهره عصار؛ مسعود مسعودی

دوره 41، 98-99 ، مهر 1396، ، صفحه 61-72

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2017.51901

چکیده
  در این تحقیق خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و خشکسالی در استان خراسان رضوی در طی دوره آماری 23 ساله (1390-1368) مورد برررسی قرار گرفت. تغییرات اقلیمی در سطح استان با استفاده از شاخص رطوبتی دومارتن و تغییرات دما بدست آمد. به منظور بررسی خشکسالی نیز از دو شاخص SIAP[1] و PNPI[2] استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس خطر تغییرات اقلیمی، 76 درصد استان تحت ...  بیشتر