خشکسالی
تعیین شاخص خشکی در حوضه دریاچه نمک به روش دمارتن

طاهره انصافی مقدم

دوره 30، 56-57 ، فروردین 1384، ، صفحه 33-55

چکیده
  حوضه دریاچه نمک که در زمره مناطق خشک ونیمه خشک جای دارد از جمله حوضه‌های بسته‌ای است که در دامنه‌های جنوبی سلسله جبال البرز مرکزی بین مختصات جغرافیایی°48 تا ´30 و °52 طول شرقی و°33 تا °37 عرض شمالی واقع و در تقسیم‌بندی طرح جامع آب کشور، به عنوان حوضة هفتم مشخص شده است و حدود 92750 کیلومتر مربع وسعت دارد. حوضه دریاچه نمک، توسط استانهای ...  بیشتر