شبیه سازی عددی شکوفایی جلبک های مضر با استفاده از مدل عددی PROBE (مطالعه موردی، کشند قرمز استان هرمزگان)

بهزاد لایقی

دوره 45، 114-115 ، مهر 1400، ، صفحه 126-136

https://doi.org/10.30467/nivar.2021.146148

چکیده
  با توجه به اهمیت این پدیده کشند قرمز و اثر آن بر زیستگاه‌های جانداران دریایی، مطالعه این پدیده در منطقه خلیج فارس و دریای عمان ضروری است. این تحقیق فقط با دید فیزیکی نوشته شده‌است و بررسی از جنبه‌های دیگر به عهده متخصصان رشته‌های مربوطه می‌باشد. برای بررسی این پدیده روشهای مختلفی از جمله مطالعات میدانی، مطالعات ماهواره‌ای و مدل‌سازی ...  بیشتر

شبیه سازی عددی مشخصه های اقیانوس شناسی و هواشناسی دریایی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از مدل جفت شده WRF و ROMS

بهزاد لایقی؛ عباسعلی علی اکبر بیدختی؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، ، صفحه 50-53

https://doi.org/10.30467/nivar.2019.91474

چکیده
  در این مقاله مشخصه های هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی دریای عمان با استفاده از روش جفت شدن [1] مدل های عددی هواشناسی [2]WRF و مدل اقیانوس شناسی ROMS[3] شبیه سازی شده است. ابتدا مدل WRF بر روی دریای عمان اجرا و نتایج آن مورد بررسی و راستی آزمایی[4] قرار گرفته و سپس مدل عددی ROMS بر روی این دریا با توجه به واداشت های هواشناسی پیش یابی شده اجرا و مورد ...  بیشتر