آنالیز سینوپتیکی و دینامیکی چرخندزایی روی مدیترانه

فریده حبیبی

دوره 32، 64-65 ، فروردین 1386، ، صفحه 77-91

چکیده
  سامانه های کم فشاری که منطقه ایران را متاثر می سازند اغلب اوقات در ناحیه مدیترانه شکل می گیرند، لذا این مقاله سعی دارد که سازوکار پدیده چرخندزایی در منطقه دریای مدیترانه را از نظر سینوپتیکی و دینامیکی بررسی کند. بررسی ها نشان می دهند که دریای مدیترانه به واسطه پستی و بلندی سواحل خود از ویژگی های خاصی برخوردار است و می تواند هر توده ...  بیشتر