مبانی و مفاهیم فیزیکی بارورسازی ابرهای اَبَرسرد

سهیلا جوانمرد

دوره 32، 64-65 ، فروردین 1386، ، صفحه 41-58

چکیده
  از آنجایی که شناخت مبانی فیزیکی بارورسازی ابرها یکی از ضروری ترین مولفه های لازم در پژوهش موفق تعدیل آب و هوا به شمار می آید، لذا در این مقاله‌ به ارایه مبانی و مفاهیم  فیزیکی مرتبط با بارورسازی ابرهای اَبَرسرد پرداخته شده است. در این راستا ابتدا فرآیند بارش در ابرهای سرد و علل فرآیندهای متفاوت توسعه بارندگی در آنها مرور شده سپس ...  بیشتر