بررسی تغییرپذیری بارش و روند شاخص بی نظمی آن در سواحل جنوب دریای خزر

سید شفیع موسوی

دوره 32، 64-65 ، فروردین 1386، ، صفحه 7-19

چکیده
  باند جنوبی دریای خزر مرطوب ترین ناحیه سرزمین ایران است که همه ساله بالاترین میزان بارشهای 24 ساعته کشور را نیز به خود اختصاص داده است. از اینرو موقعیت ممتاز ناحیه در سطح کشور و تغییرات اقلیمی سالهای اخیر در سیاره زمین، سبب شد تا برای آشکار سازی روند خطی تغییرات فصلی بارشها و ضریب بی نظمی آن در نیمه دوم قرن بیستم از داده های بارندگی 6 ایستگاه ...  بیشتر