خشکسالی
واسنجی روش های مختلف انتخاب شاخص مناسب خشکسالی با استفاده از داده های ایستگاه های همدید جیرفت و کهنوج

صادق دلفاردی؛ منور سیدی

دوره 40، 94-95 ، مهر 1395، ، صفحه 59-68

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2016.42660

چکیده
  یکی‌ از چالشهای پایش خشکسالی، تعیین شاخصی با قابلیت اطمینان بالا می‌باشد. این تحقیق دو روش کمینه مقدار بارش و توزیع نرمال را ارزیابی ‌می‌کند. داده های ایستگاه‌های جیرفت و کهنوج استفاده و مقادیر6 شاخص،‌ معیار بارندگی سالانه، دهک‌‌ها، درصد نرمال، ناهنجاری بارش ، بارش استاندارد شده وRDI محاسبه‌ شدند. شاخص مناسب به دو روش تعیین گردید. ...  بیشتر