خشکسالی
اثرات اقتصادی و اجتماعی ریزگرد ها بر شهروندان کرمانشاه

آئیژ عزمی؛ سارا محمدی؛ فرشته لطفی؛ اکرم مرادی

دوره 40، 94-95 ، مهر 1395، ، صفحه 35-44

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2016.42653

چکیده
  امروزه ریزگردها به عنوان یک نگرانی مهم زیست محیطی در کشور مطرح می باشند. علی رغم تلاش مسئولان تاکنون این پدیده به طور کامل مهار نشده است و بسیاری از استان ها به ویژه استان کرمانشاه را در بر گرفته است. این مقاله در پی بررسی این موضوع است که این رخداد زیست محیطی چه اثراتی بر شهروندان شهر کرمانشاه گذاشته است تا با شناسایی آن ها، تاثیرات ...  بیشتر