شناسایی ساختار و چشمه گرد و خاک های استان خراسان شمالی با استفاده از مدل RegCM4-1.1 (مطالعه موردی 14-13 آوریل 2011)

آیدا فاروقی؛ منا کاظمی؛ مجتبی جلالی؛ سعیده هاشمیان؛ نادر نصرتی

دوره 41، 98-99 ، مهر 1396، ، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2017.51890

چکیده
  پدیده گرد و خاک از جمله رخدادهایی است که همواره در مناطق خشک و نیمه خشک کره زمین اتفاق می افتد و آثار زیانباری بر بخش های مختلف جامعه وارد می سازد. تداوم خشکسالی ها همراه با کاهش میزان رطوبت خاک و گاه تغییر کاربری ها بوسیله عامل انسانی طی سال های اخیر سبب گستردگی این پدیده در مناطق مختلفی از کشور گردیده است. بررسی آمار 17 ساله هواشناسی ...  بیشتر