فشار هوا
بررسی تغییرپذیری الگوهای فشار حاکم بر ایستگاه شهرکرد با استفاده از ماتریس همبستگی

صادق کریمی خواجه لنگی؛ محمود خسروی؛ مرضیه افضلی

دوره 32، 66-67 ، مهر 1386، ، صفحه 75-88

چکیده
  در این پژوهش با تهیه ماتریس همبستگی از مقادیر استاندارد شده فشار روزانه در ایستگاه سینوپتیک شهرکرد، روند تغییرپذیری الگوهای فشار حاکم بر این ایستگاه در یک دوره 41 ساله، آشکارسازی شد. بر این اساس مشخص شد که الگوی فشار روزانه سال 1995 با 75% از الگوهای فشار روزانه سال های مورد مطالعه، ضریب همبستگی بالاتر از 8/0 داشته است. این همبستگی در سطح ...  بیشتر